Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

10 januari 2018

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 10 januari 2018


Organisatie Bruisend Reeuwijk naar Stichting Volksvermaak

De kartrekkers voor belangrijke Reeuwijkse evenementen: v.l.n.r. Dennis v.d. Made, Richard v.d. Graaf, Sven Verkleij, Eric Voskuil, Rudi Otto en Ardy van Eijk Foto: Bert Verver

Reeuwijk - Jarenlang is Bruisend Reeuwijk, het grote dorpsfeest in Reeuwijk-Brug, georganiseerd door de Stichting Muziekfestival Reeuwijk. Ingaande 1 januari jongstleden heeft die stichting haar activiteiten echter beëindigd.

Dat betekent niet dat daarmee ook een eind is gekomen aan Bruisend Reeuwijk. De organisatie is inmiddels ondergebracht bij de Stichting Volksvermaak Reeuwijk, een nieuwe organisatie die zich in het najaar al garant had gesteld voor de festiviteiten op Koningsdag. Samen met het Sinterklaas Comité Reeuwijk-Brug zal ook de organisatie van de sinterklaasintocht en het daaraan verbonden kinderfeest ter hand worden genomen.

De kennis die rond Bruisend Reeuwijk is opgebouwd gaat gelukkig niet verloren. Hoewel er afscheid is genomen van stuwende krachten als Robert Scheen en Evert Oosterwijk gaan Richard van der Graaf, Ardy van Eijk, Eric Voskuil en Sven Verkleij door in de nieuwe stichting, samen met de zittende bestuursleden Dennis van der Made en Rudi Otto, die het voor­zitterschap voor zijn
rekening neemt.

Terug naar jaren ë90

Het vertrouwde concept van Bruisend Reeuwijk blijft overeind, zo verzekeren de bestuursleden die ook in het afgelopen jaar al gezamenlijk optrokken. De opzet zal in grote lijnen hetzelfde blijven en ideeën voor het programma zijn er al volop. Zo zal de vrijdagavond als thema mee­krijgen 'Reeuwijk goes back to the nineties' en zal de zaterdag breed ingevuld worden als familiefeest met in de avonduren muziek van een gerenommeerde band, afgewisseld met enkele solo-optredens. Er zal een horecaplein zijn en uiteraard worden de kinderen niet vergeten.

Koningsdag

De organisatie van Konings­dag is door de nieuwe stichting ook voortvarend aangepakt. De vrijmarkt gaat uiteraard weer plaats bieden aan tientallen kinderen, maar als nieuwe trekpleister zal een lange stormbaan op de Dunantlaan komen. Met Ballorig zijn inmiddels afspraken gemaakt over de attracties voor de kinderen en er komt een sup-workshop. Op het grote podium kunnen jonge Reeuwijkers hun talenten laten zien in het programma 'Reeuwijk Got Talent' en in de tweede helft van de middag is er een optreden van Helemaal Top.

Voor de avonduren wordt gewerkt aan een gezellig muziekprogramma, maar inmiddels is het al wel duidelijk dat een landelijk zeer bekende artiest zal optreden. De naam wordt door de organisatoren echter nog even geheim gehouden. In Zalencentrum De Brug is in de ochtend een seniorenbijeenkomst met een optreden van Vivace en in de middaguren wordt de zaal vrijgemaakt voor een kinderdisco. Actuele informatie wordt bekendgemaakt via de facebook-pagina van de stichting en via www.volksvermaakreeuwijk.nl.

Tekst: Bert Verver

Mogelijk juridische stappen tegen gemeente

Stichting Sportpark Groene Zoom bestrijdt korting op onderhoudsbudget.

De Stichting Sportpark Groene Zoom verzorgt het beheer van het sportcomplex in Reeuwijk-Brug op basis van een overeenkomst met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In die overeenkomst zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd. Omdat er nu door de gemeente een korting van 50.000 euro op de onderhoudsbijdrage wordt ingehouden, overweegt de stichting juridische stappen tegen de gemeente.

In 2012 zijn er ideeën gerezen over de aanpassing van de overeenkomst waarbij onder andere het groot onderhoud aan de stichting zou worden overgedragen. Reden voor die overdracht zou zijn dat het beheer door de stichting tot een kostenbesparing zou kunnen leiden. In die tijd verscheen ook een rapport waarin werd vastgesteld dat, indien het beheer van alle sportaccommodaties in Reeuwijk in één hand zou komen, dat ook een besparing zou kunnen opleveren.

Onacceptabel

Volgens de voorzitter van de Stichting, Leo Hopman, heeft de gemeente dat rapport terzijde gelegd, maar wel de beoogde besparing als korting toegepast op de jaarlijkse onderhoudsbijdrage aan de Stichting Sportpark Groene Zoom. Het kortingsbedrag is inmiddels opgelopen tot 50.000 euro. "Onaccep­tabel," zo noemt de voor­zitter deze eenzijdig toegepaste korting. "We hebben lange tijd de hoop gehad dat we er met de gemeente wel zouden uitkomen, maar dat blijkt niet het geval. De hele harmonisatiediscussie heeft daar ook een rol in gespeeld. Wij zijn van mening dat het contract dat wij met elkaar hebben niet de ruimte biedt om de korting eenzijdig toe te passen. Maar de handelwijze past naar onze mening in de onzorgvuldige wijze waarop de gemeente met de sport omgaat."

Omdat de kwestie inmiddels in een impasse dreigt te raken, heeft de stichting de gemeente formeel in gebreke gesteld. Maar volgens Leo Hopman is een adequate reactie daarop uitgebleven en dat heeft de stichting er toe gebracht om stappen te zetten voor een juridische procedure om de gemeente te verplichten de overeenkomst na te leven. Overigens benadrukt Hopman dat het bestuur altijd bereid is opnieuw om tafel te gaan zitten met de gemeente, maar dat het uitgangspunt daarbij het Wij zijn van mening dat het contract dat wij met elkaar hebben niet de ruimte biedt om de korting eenzijdig toe te passen. Maar de handel­wijze past naar onze mening in de onzorgvuldige wijze waarop de gemeente met de sport omgaat."

Omdat de kwestie inmiddels in een impasse dreigt te raken, heeft de stichting de gemeente formeel in gebreke gesteld. Maar volgens Leo Hopman is een adequate reactie daarop uitgebleven en dat heeft de stichting er toe gebracht om stappen te zetten voor een juridische procedure om de gemeente te verplichten de overeenkomst na te leven.

Overigens benadrukt
Hopman dat het bestuur altijd bereid is opnieuw om tafel te gaan zitten met de gemeente, maar dat het uitgangspunt daarbij het naleven van de huurovereenkomst moet zijn.

Aan voorwaarden voldaan

Volgens een woordvoerder van de gemeente zal dat gesprek er zeker gaan komen. Het bestuur van de stichting en de drie verenigingen die daaronder vallen kunnen op korte termijn een uitnodiging verwachten. Als reden voor de korting wordt aangegeven de slechte financiële situatie waarin de gemeente in 2012 verkeerde. Dat heeft geleid tot een korting op zowel subsidies als op andere financiële verplichtingen die de gemeente was aangegaan, dus ook op de onderhoudsbijdrage die de stichting ontving. Naar de mening van de gemeente is daarover een gesprek geweest waaruit geconcludeerd kon worden dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de korting, die vanaf 2014 is toegepast, werd voldaan. De stichting denkt daar dus anders over.

Tekst: Bert Verver

Leerlingen feestelijk ontvangen

Foto: Danny de Vries

Bodegraven - De basisschoolleerlingen van de Da Costaschool werden gisteren na de kerstvakantie weer feestelijk ontvangen door het team voor de tweede helft van het schooljaar. Kinderen Èn ouders werden op het schoolplein getrakteerd op een welkomstspeech en een vrolijke nieuwjaarswens van de meesters en juffen.

Op de Da Costaschool is het eigenlijk het hele schooljaar al een soort van ënieuwjaarí! ìWe zijn afgelopen september gestart met nieuw onderwijs, waarbij de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau kunnen leren,î legt Frank Neerhof uit. Sinds dit schooljaar is hij directeur van de Da Costaschool. ìDeze eigentijdse vorm van onderwijs heet gepersonaliseerd leren. ëKinderen die op deze manier betrokken worden bij hun eigen leerproces, leren meer. Wij zijn hier enthousiast over en blijven ons erin verder ontwikkelen!î Beeld: Danny de Vries

Project Bodegraven-Reeuwijk krijgt vervolg

Bodegraven-Reeuwijk - In april 2017 is Ferm Werk in samenwerking met de gemeente de pilot 'Schoontaken' gestart. Een mooie kans voor een aantal medewerkers uit de betreffende gemeente om onder aansturing van een ploegleider werkervaring op te doen en dagelijks te zorgen voor een schone leefomgeving (onkruid, zwerfaval, bladeren).

Het uitgangspunt van dit project is kijken naar mogelijkheden van de werkzoekenden en hierop waar nodig de werkzaamheden aan te passen. Flexibiliteit bieden in starttijden, hoeveelheid uren en beschikbare dagen maakt dat de medewerkers naar vermogen kunnen meedoen. Het doel van dit project is de doorstroming van de betrokken medewerkers op de arbeidsmarkt te vergroten.

En dat is gelukt. Een aantal van de medewerkers heeft ondertussen een contract getekend bij een reguliere opdrachtgever en met de overige medewerkers is Ferm Werk druk bezig om dit op korte termijn te bewerkstelligen. Omdat we kunnen spreken van een succesvolle samenwerking heeft de gemeente besloten om vanaf januari 2018 ëSchoontaken 2í in het leven te roepen. De eerste selectie≠gesprekken hebben al plaats gevonden en er staat er op korte termijn een rondleiding gepland bij de gemeente voor deze medewerkers, geeft Ferm Werk aan.

Lokale omroep zoekt nieuwe naam

Bodegraven-Reeuwijk - RTVBodegraven, de lokale omroep van Bodegraven-Reeuwijk, is op zoek naar een nieuwe naam die aanspreekt in alle kernen van Bodegraven-Reeuwijk. De omroep zoekt een naam die visueel goed kan worden weergegeven en makkelijk is uit te spreken. Verder zijn er geen beperkingen. Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk die een leuke naam weten voor de lokale omroep, kunnen die per e-mail sturen naar info@rtvbodegraven of reageren op de video-oproep die te vinden is op de Facebookpagina van RTVBodegraven. Radio en tv Bodegraven zijn te ontvangen via de kabel en internet≠providers. Kijk voor de frequenties op de website www.rtvbodegraven.nl. Radio Bodegraven is ook te ontvangen via de ether op 107.8 FM.

Week van Gebed

Bodegraven-Reeuwijk - Vanaf zondag 21 januari wordt in kerken in Nederland de jaarlijkse Interkerkelijke Week van Gebed gehouden. Samen bidden voor land, volk, kerk en wereld. Dit jaar staat de Week van Gebed in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema 'Recht door zee' haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus.

De kerken van Reeuwijk doen in 2018 opnieuw gezamenlijk hieraan mee. Op vier doordeweekse avonden is er vanaf 19.30 uur in ÈÈn van de kerken een gebedsmoment van maximaal een uur. Dit staat open voor iedereen in Reeuwijk, dus ook voor hen die in Reeuwijk wonen en buiten Reeuwijk bij een gemeente meeleven. U bent welkom.

• Maandag 22 januari bij Christengemeente Elim, Gebouw De Poort, Einstein≠straat 12D.

• Dinsdag 23 januari bij de hervormde gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, Kerkweg 2, Reeuwijk Dorp.

• Woensdag 24 januari bij de Protestantse Gemeente De Ark, ít Kerkestuk 1.

• Donderdag 25 januari bij de Hervormde Gemeente Sluipwijk, ís-Gravenbroekseweg 85.

• De wekelijkse weeksluiting voor ouderen in Dienstencentrum De Reehorst Poelruit 12, waar alle ouderen van harte welkom zijn, zal vrijdag 26 januari ook in dit teken staan. Dat begint als altijd om 19.00 uur.

Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met ds. Tekelenburg, e-mail predikant@hervormdreeuwijk.nl.

Ook alle christelijke kerken in Bodegraven doen mee. Van maandag tot en met zaterdag worden dagelijks van 19.15 tot 19.50 uur gebedsbijeenkomsten gehouden. De bijeenkomsten zullen de sfeer hebben van de betreffende kerk of geloofsgemeenschap.

• Maandag 22 jan bij Hervormd Bodegraven, Dorpskerk op de markt.

• Dinsdag 23 jan bij RK Geloofsgemeenschap, St. Willibrorduskerk, Overtocht.

• Woensdag 24 jan bij Pinkstergemeente De Morgenstond, Salvatorkerk, Vrije Nesse.

• Donderdag 25 jan bij Emma¸sgemeente PKN, Lutherkerk, Marktstraat.

• Vrijdag 26 jan in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Ichthuskerk, Stationsweg.

• Zaterdag 27 jan bij de Gereformeerde Gemeente, Bethelkerk, Dronensingel.

Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomsten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Kromwijk, e-mail jan.m.kromwijk@gmail.com of telefoon 06-10337988.

www.weekvangebed.nl

Fonds voor digitalisering erfgoedcollecties

Bodegraven-Reeuwijk - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland start samen met de provincie Zuid-Holland een nieuw Themafonds Digitalisering Erfgoed≠collecties Zuid-Holland 2018-2019. Doel is van het themafonds is om collectie beherende erfgoedinstellingen financieel te onder≠steunen bij het digitaal ontsluiten van hun collectie.

Het themafonds maakt deel uit van het programma Digitalisering Cultureel Erfgoed van de provincie Zuid-Holland dat bestaat uit drie onderdelen: ondersteunen, professionaliseren en promoten. Het fonds daagt erfgoedinstellingen uit om nieuwe verbindingen aan te gaan met publieks≠groepen die normaal gesproken wat verder van de instellingen afstaan, zoals jongeren. Aanvragen voor financiÎle ondersteuning kunnen worden ingediend op 15 maart, 15 juni en 15 september.

www.cultuurfonds.nl/zuidholland/aanvragen

Raadslid 2014-2018

Gerrit Weerheim, SGP

Ontwikkelkamer. Armoedebeleid. Bestuurlijke lus. Radenbijeenkomst. Inspraak. Centrummanager. Rotonde. Dorpsbouwmeester. Commissievergadering. Greenport. Kadernota. Bijstandgerechtigde. Griffie. Raad op zaterdag. Geothermie. Sociaal Team. Regioafstemming. Bedrijfs≠bezoek. Duurzame mobiliteit. WMO-Raad. Begroting. Fractieadviseurs. Toeristenbelasting. Onderwijshuisvesting. Bezwaarmaker. Column.

Eigenkracht oplossing. Windturbines. Rekenkamer. Wethouder. Provincie Zuid-Holland. Huis van Alles. Slappe bodem. Stemming. Niet gesprongen explosieven. Schrifte≠lijke vraag. Dorpsteam. Bitterbal. Arbeidsmigranten. Verbeterplan Ferm Werk. Ondernemersvereniging. Groene Hart. Risicogestuurd toezicht. Winkelopenstelling. Burger≠initiatief. Plassengebied. Motie. Dorpsontwikkelingsmaatschappij. Cultuurhistorisch waardevol pand.

Wijkgericht werken. Mantelzorgers. Kunstgras. Zwerfafval. Raadsvoorstel. Doorstroming op de woningmarkt. Statushouder. Fairtrade koffie. Parkeernorm. Agrarisch bouwvlak. Amendement. Starterlening. Herbegraven. Klant Contact Centrum. Precarioheffing. Jeugdhulp. Losliggende stoeptegel. Vraagafhankelijk vervoer. Aanbestedings≠beleid. Ledenvergadering. Bebouwde komgrens. Klimaat≠coˆperatie. Beeldkwaliteitsplan. Slim bezuinigen. Communicatienota. Grondexploitatie. Meicirculaire.

Warmtenet. Subsidiebudget. Stemverklaring. Weidevogel. Nota van behandeling zienswijzen. Bodegravenboog.

Principeverzoek. Evaluatie. Verkiezingsmanifest.

Het is bijzonder leerzaam om als gemeenteraadslid nog eens je agendaís van de afgelopen vier jaar door te bladeren. Wat deden wij? Wat ging goed, wat moet weg en wat kan beter?

Gerrit Weerheim

Gemeenteraadslid SGP Bodegraven-Reeuwijk

Kringloopwinkel doneert 68.069 euro

Reeuwijk - Kringloopwinkel 'De Kring' in Reeuwijk heeft in het vierde kwartaal van 2017 weer vele organisaties blij gemaakt met een sponsor/donatiebedrag. Dat kwartaal ging er 17.712 euro naar de goede en maatschappelijke doelen. "In 2017 hebben we totaal 68.069 euro gedoneerd. De totale inleg, lening, donaties en sponsoring van de Kringloopwinkel vanaf de oprichting in 1994 bedraagt inmiddels 1.019.735 euro."

De onderstaande goede doelen ontvingen in het vierde kwartaal 2017 verschillende geldbedragen, vanaf 35 euro tot en met 1.000 euro: Project Wakukano Oeganda, Promising Voices, Green School Haiti, Meedoen Gouda, Tools to Work, Roparunteam Hooymeijer, African Foundation of Wonder, AC. Madagascar, Serving St Pauls, CVC Reeuwijk, Vrienden van Afrika, Kerstwandeltheater Gouda, Heemtuin Goudse Hout, African Hands, Congo, Wens op Wielen, Ninos de Guatemala, De Ark Gouda, Kans tegen Kanker, Seniorenvereniging Reeuwijk, De Oude Zustertuin Bodegraven, Kerstmarkt 2017 Reeuwijk, Kom-mee-eten, Gouds Symfonie Orkest, Bodegraafs Vocaal Ensemble, Sinterklaas intocht 2017 Reeuwijk, Medair Nederland Amersfoort, NACMU, Theatergroep Uit en Thuis, Samay, Herbergier Reeuwijk, Superkatten, Addis Alem, Twiga, Vrienden van de Escola de Rua, Mannenkoor Die Gouwe Sanghers, Agnietenconvent Reeuwijk, Huis van Alles Reeuwijk Dorp, Tjeko, Coro d'Oro, Bejaardensoos Reeuwijk Dorp, Max Maakt Mogelijk (Moldavie en Litouwen), Ninos de Waita Ticca, Dutch Child Center, Dorcas Andijk, Mannenkoor Gouda's Liedertafel, Masakhana, Vrienden Holten Bedanda, Proplan (Ambulance Gambia), Egelopvang, Zonne Eiland en Creation Africa.

"Onze dank gaat natuurlijk weer uit naar alle vrijwilligers van de Kringloop­winkel die dit mogelijk hebben gemaakt én naar iedereen die verkoopbare spullen heeft geleverd of via een aankoop de goede doelen mede heeft ondersteund.

Geslaagde vierde editie Ondernemersprijs

Winnaars en genomineerden van de Ondernemersprijs Midden Holland

Gouda - Bodegraven-Reeuwijk - Inspirerende ondernemersverhalen, een enthousiaste gastvrouw en effectief netwerken bleken dé ingrediënten te zijn voor een geslaagde Ondernemersprijs Midden-Holland 2018. In de Goudse Schouwburg kwamen ruim 550 belangstellenden bijeen om mee te maken hoe negen bijzondere ondernemingen in het zonnetje werden gezet, waaronder genomineerde Slagerij Rietveld. Net geen titel 'Onderneming van het Jaar' voor de slagerij - die ging naar Oogzorg Bastiaan Optiek - maar een plek in de top van succesvolle, zich onderscheidende ondernemingen is al een prijs op zich.

De negen genomineerde bedrijven, verdeeld over drie categorieÎn, zijn allen gevestigd in de deelnemende gemeentes, te weten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Zuidplas, Waddinxveen en Krimpenerwaard. In de categorie Detailhandel & Horeca streden De Zalm Horeca Groep uit Gouda, Boerderij en Slagerij Rietveld uit Bodegraven en Oogzorg Bastiaan Optiek om de titel. Laatstgenoemde mocht uit handen van de burgemeester van Waddinxveen, Evert Jan Nieuwenhuis, de fel≠begeerde prijs in ontvangst nemen.

Als winnaar in de categorie
MKB werd Carapax IT uit Gouda winnaar. De onderneming liet Van Munster & Zn. Sanitair uit Gouda en Zilvertron B.V. uit Schoonhoven achter zich. Genomineerden in de categorie Grootzakelijk waren Van Excent Tandtechniek Gouda, Van der Loo Yacht Interiors Waddinxveen en LKP Plants uit Moerkapelle. Van Excent Tandtechniek werd verblijd met de award.

Succesverhalen

Tijdens deze vierde editie bleek weer eens hoeveel kwalitatieve bedrijven in de regio Midden Holland zijn gevestigd en hoe belangrijk het is om met elkaar samen te werken. Het netwerk≠gedeelte van de avond werd dan ook bijzonder goed benut en was een uitgelezen gelegenheid om elkaar de hand te schudden voor een succesvol 2018.

14 / 24

donderdag 11 januari

Madama Butterfly

Bodegraven - De operaliefhebber kan genieten van Madama Butterfly. Het Evertshuis toont deze opera van Giacomo Puccini op het witte doek. De opera is live opgenomen in de Stopera te Amsterdam, uitgevoerd door de toenmalige DNO (De Nederlandse Opera) in 2003. De opera is Nederlands ondertiteld. Vooraf is er een korte inleiding door Rob Kraaipoel. Aanvang: 20.00 uur. Tickets kosten Ä 8,50.

www.evertshuis.nl

Kunstbus naar Oss

en IJsselstein

Bodegraven - De Kunstbusreis gaat naar twee musea die beide kunnen worden aangemerkt als ëonontdekte pareltjesí.. Museum Jan Cunen in Oss richt zich op haar bijzondere collectie
negentiende-eeuwse schilderkunst en op het cultuurhistorische Verhaal van Oss. Museum IJsselstein laat bezoekers het ontstaan van de stad en het vroegere leven in IJsselstein beter begrijpen. Vertrek: 9.00 uur vanaf Station Bodegraven. Entree: Ä 37,50 (Ä 26,50 met museumkaart).

www.evertshuis.nl/kunstbus-

januari2018

Tarot kaarten

Bodegraven - Tarotist Clara Post komt in de Witte Roos een tarot avond geven. We duiken in de geschiedenis, we leggen een kaart. We kijken naar een geboortekaart, misschien een jaarkaart. Aanvang 20.00 uur. Toegang: 7.50.

www.dewitteroos.info/agenda

Smullen in de hooiberg

Nieuwerbrug - Altijd alleen aan de maaltijd? De Brugkerk en De Bethlehemkerk in Nieuwerbrug organiseren een gezamenlijke maaltijd
voor alleengaanden en alleenstaanden uit Nieuwerbrug. U hoeft geen lid te zijn om aan te schuiven. Voor meer informatie over kosten
en aanmelden, bel naar 0172-688872 (I. Graafland).

Licht en donker

Waarder - Driebruggen - Samen op Weg Waarder/Driebruggen ontvangt Elza Vis uit Vinkeveen die spreekt over de zonnige en de schaduwkanten van het leven. Aanvang 19.45 uur. Locatie: Dorp 24 te Waarder.

vrijdag 12 januari

Film Casablanca

Bodegraven - De topfilm Casablanca is te zien in de Nova bioscoop. Aanvang 20.00 uur. Tijdens de Tweede Wereldoorlog runt de verbannen Amerikaan Rick
Blaine (Humphrey Bogart) een bar in Casablanca.
Rick krijgt twee belangrijke douanepapieren in zín bezit met de nodige consequenties. Een film uit 1942 waar alles in zit. Verhaal, intrigerende personages, actie en vooral romantiek. Reserveren kan via novabioscoop@kpnmail.nl of per telefoon 0172-650010.

Hilarische Èn ontroerende film

Bodegraven - De romantische komediefilm The Big Sick is te zien in het Evertshuis. De film vertelt op hilarische en onroerende manier het gevecht tussen liefde en familietradities. Aanvang 20.30 uur.

www.evertshuis.nl

zaterdag 13 januari

Midwest bij Vrienden van de Hoeck

Bodegraven - De band Midwest komt weer op bezoek! Het begint een traditie te worden, gezellig dansen en meezingen met de beste rockcovers.

Mannenformatie ëGreatly Blessedí

Bodegraven - Vanaf 19.30 uur verzorgt mannenformatie Greatly Blessed een concert in de Salvatorkerk te Bodegraven. De mannenformatie bestaat uit 12 zangers en een orkest. De toegang is gratis, kaarten zijn kosteloos te reserveren via www.truetickets.nl.

www.greatlyblessed.nl

Jaarlijkse Wierickefeest

Nieuwerbrug - In het Wierickehuis is het jaarlijkse Wierickefeest. Met de band Little Stef. Het wordt een groot feest. Er is geen voorverkoop. De zaal kent een limiet qua aantal bezoekers (open vanaf 21.00 uur). Leeftijd 18+. De entree bedraagt Ä 10,00.

Schotse en Ierse muziek

Bodegraven - De mannen van Rapalje zorgen voor Schotse en Ierse sferen in het Evertshuis. De voorstelling Celtic Folk Night zal de harten sneller doen kloppen. Aanvang 20.30 uur.

www.evertshuis.nl

zondag 14 januari

Koffieconcert

Nieuwerbrug - Koffieconcert van de Zingende Zaag om 12.00 uur met Tinto Accordeon quintet en duo Woody & Cat. Bij familie Van Dam, Weiland 38. Informatie:

telefoon 0348-688206.

Voorstelling over dementie

Bodegraven - Acteur Eric Corton brengt in het Evertshuis de try-out van de voorstelling ëMaí, naar het boek van Hugo Borst. Hij schreef over de aftakelende geest van zijn moeder en haar onvermijdelijke verhuizing naar een verpleeghuis. Aanvang 15.00 uur.

www.evertshuis.nl

Gain dienst

Waarder - Gain dienst met de band Route 77 in de PKN Gereformeerde kerk Waarder. Aanvang 18.30 uur.

maandag 15 januari

Bewonersavond Treebord

Reeuwijk - De gemeente houdt vanaf 20.00 uur een voorlichtingsavond voor aan/omwonenden van de Treebord. Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting wordt gepresenteerd. Belangstellenden zijn welkom in Zalencentrum De Brug.

Alzheimer CafÈ

Bodegraven - Het eerste
Alzheimer CafÈ in 2018 in het wooncomplex De Meent. Aanvang 19.30 uur.

dinsdag 16 januari

Open tafel Custwijc

Driebruggen - Maaltijd voor 60-plussers vanaf 12.00 uur in Custwijc. De kosten van het menu zijn Ä 7,50. Aanmelden bij Anja Bout: telefoon 06-54960000 en Gijs Kok telefoon 0348-501950.

8e Gebod

Reeuwijk - Professor dr. Johan Graafland houdt een lezing over het 8e gebod in de Ark in Reeuwijk-Brug. Aanvang 20.00 uur.

Entree Ä 5,00.

www.pgdeark.nl

woensdag 17 januari

Workshop Quilten voor beginners

Reeuwijk - In het Streekmuseum Reeuwijk is er een workshop over deze mooie handwerktechniek door Els Oosterwijk en Ineke de Pater. Van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten van de workshop bedragen Ä 17,50, inclusief lapjes en koffie/thee. Opgeven uiterlijk 6 januari via e-mail inekedepater@caiway.net.

Informatie over levenstestament

Bodegraven - De KBO heeft notaris Ter Wal om 15.00 uur in Rijngaarde uitgenodigd om uit te leggen wat een levenstestament inhoudt. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de
bijeenkomst bij te wonen.

Humor en ernst in trouwzaal

Bodegraven - De PCOB afdeling Bodegraven-Reeuwijk start om 19.30 uur in Rijngaarde de bijeenkomst over ëHumor en ernst in de trouwzaalí. Diny Zimmer vult de avond met gedichtjes, liedjes, mopjes, verhaaltjes over ernst en luim en wel en wee.

donderdag 18 januari

Theaterliedjes

Bodegraven - Andermans Veren brengt in het Evertshuis de mooiste theaterliedjes van Nederland. Aanvang: 20.30 uur.

www.evertshuis.nl

vrijdag 19 januari

Ukkieconcerten 2+

Bodegraven - Peuters gaan samen met hun (groot)ouders op muzikale ontdekkingsreis: samen zingen,
spelen en bewegen. Aanvang: 9.30 uur. Locatie: Evertshuis. www.evertshuis.nl/ukkieconcerten-2-6

Busch piano trio

Reeuwijk - Het Busch trio geeft in Zalencentrum De Brug een concert. Aanvang 20.15 uur. Kaarten aan de zaal verkrijgbaar.

www.recum.nl

Long Way Blues

& Little Stef

Bodegraven - .In elk nummer
van Long Way Blues zit levenservaring en dat hoor je meteen. Little Stef is een coverband rondom Stepha≠nie van Bunningen. Nu
spelen de twee bands samen in het Evertshuis. Aanvang: 21.00 uur.

www.evertshuis.nl/long-way-blues

zaterdag 20 januari

Cameretten

Bodegraven - Keihard lachen om de topcabaretiers van morgen! Cameretten Festival, dÈ cabaretkweekvijver van Nederland, te zien in het Evertshuis. Aanvang: 20.30 uur.

www.evertshuis.nl/cameretten

Nog onder indruk van All You Need Is Love verrassing

Waarder - Met een bijzondere ervaring rijker geniet Tineke van Veen nog van de bijzondere All You Need Is Love verrassing. Zij mocht daarbij een ritje maken met de speciale bus, die geliefden door heel Nederland bij hun verliefde wederhelft brengt. Het was Tineke's grote wens om die bus eens te besturen en deze wens werd onderdeel van het televisieprogramma.

Tineke van Veen uit Waarder heeft, voor verschillende vervoersmaatschappijen, de laatste tijd voor Connexxion, al zo'n vijf en twintig jaar achter het stuur van een personenbus gezeten. Jaren geleden heeft zij aan haar zus de wens verteld dat het best heel erg leuk zou zijn om ook eens de All You Need Is Love bus van Robbert ten Brink te rijden.

Haar zus woont in Tilburg, maar dat heeft haar niet tegengehouden, zonder dat Tineke dat te weten kwam, deze wens kenbaar te maken bij de organisatie van het programma. Met als resultaat dat 15 december de bewuste bus, met een groepje gasten van het programma, heel voorzichtig de Prins Bernhardstraat in Waarder kwam binnengereden. Heel voorzichtig, want het moest uiteraard een verrassing zijn. Om ervoor te zorgen dat Tineke dat moment thuis zou zijn, zijn er door haar dochter, haar zus en diverse anderen die allemaal in het complot zaten, heel wat smoezen verzonnen en verteld om dit zeker te stellen.

Wens in vervulling

De verrassing voor Tineke was dus groot toen er werd aangebeld en Robbert ten Brink met een cameraploeg voor de deur stond. Eenmaal binnen, zittend en pratend met Robbert op de bank werd haar duidelijk waar de voorgaande geheimzinnigheid en de smoezen voor hadden gediend. Tineke werd door Robbert mee naar buiten geloodst en mocht haar grote wens, het rijden van de grote All You Need Is Love bus, in vervulling laten gaan. Ze voegde de daad bij het woord en maakte de vaste chauffeur Peter direct kenbaar dat deze met de bus in de straat niet verder kon rijden, omdat een bepaalde bocht met dat gevaarte beslist onmogelijk te nemen zou zijn. Hij zou achteruit de straat weer moeten uitrijden. Die eer werd meteen aan Tineke gelaten; zij mocht plaatsnemen achter het stuur. Met ervaring werden de spiegels ingesteld en de bus werd kaarsrecht de Prins Bernhardstraat uitgereden.

Daarmee eindigde het avontuur voor Tineke nog niet. Met de bus werd de A12 opgegaan. Daar werd aan Tineke tijdens het rijden verteld dat ze bij het eerstvolgende benzine­station mocht stoppen en weer keurig thuis zou worden gebracht, maar intussen was het eerstvolgende benzinestation bij Bodegraven al gepasseerd, dus werd bij Gouda de afslag naar Rotterdam genomen en kon uiteinde­lijk bij Moordrecht de bestuurders­wisseling worden uitgevoerd. Het werd zo een onvergetelijke ervaring voor Tineke.

Tekst: Wim de Boevëre

Beeld: derden

Eerste lustrum Smullen in de Hooiberg

Nieuwerbrug - Smullen in de Hooiberg in Nieuwerbrug viert op 11 januari zijn eerste lustrum. Vijf jaar geleden kwamen de lokale Bethlehemkerk en de Brugkerk tot het initiatief om regelmatig maaltijden aan te bieden aan alleenstaanden en alleengaanden. Dat laatste heeft betrekking op mensen die niet alleenstaand zijn, maar bijvoorbeeld een partner in een verpleegtehuis hebben.

Het gezamenlijk eten is bedoeld voor inwoners uit Nieuwerbrug of voor mensen die daar vroeger gewoond hebben. Men hoeft geen kerkelijke binding te hebben. Acht keer per jaar wordt er een maaltijd aangeboden. En al die jaren verzorgde restaurant Florijn het hoofdgerecht. Voor- en nagerecht kwamen door commissieleden of dorpsgenoten op tafel. Al die jaren werd gebruik gemaakt van de Hooiberg op Weijand 34 van Wim Ramakers en Cora Postema. Een ideale locatie voor de groep eters. Meestal zijn alle plaatsen bezet.

Extra feestelijk

Op 11 januari zal het jubileum van Smullen in de Hooiberg feestelijk worden aangekleed. Er is dit keer plaats voor maximaal 34 gasten. Brenda de Graaf van de Florijn en haar keukenbrigade zorgen nu voor een voorgerecht en een feestelijk hoofdgerecht. En zij zal die avond zelf serveren. De gasten kunnen zien wie al die jaren (in totaal 40 keren) voor een maaltijd heeft gezorgd. Een mooie gelegenheid voor een kennismaking tussen Brenda en de gasten. Ook Cora Postema wordt deze jubileumeditie extra in het zonnetje gezet. Muzikaal is er die avond een optreden van Dick van Vliet op dwarsfluit en Marcel Kooyman op piano. Aanmelden moet uiterlijk een week van te voren. Kan men nu niet: de volgende avond is op Valentijnsdag 14 februari. Voor € 8,00 ontvangen de gasten een drankje vooraf, een driegangen menu en als afsluiting thee of koffie. Mensen die slecht ter been zijn kunnen een beroep doen op chauffeurs die hen halen en weer thuisbrengen.

Zoektocht foto oorlogsslachtoffer Aris Terlouw

Bodegraven - Een werkgroep binnen de historische vereniging Oud Veenendaal houdt zich al langere tijd bezig met aandacht voor oorlogsslachtoffers die gedurende 1940-1945 in de gemeente Veenendaal zijn gevallen. Op de Algemene begraafplaats in Veenendaal worden rond 4 mei bij de graven, of daar waar de slachtoffers begraven zijn geweest, fotoís met een tekst geplaatst zodat de bezoekers informatie kunnen vinden hoe het slachtoffer eruit zag en waardoor deze om het leven is gekomen. De fotoís van drie slachtoffers worden helaas nog vermist. EÈn van de slachtoffers kwam uit
Bodegraven: Aris Terlouw, geboren op 15 maart 1868 te Gouderak en overleden in Veenendaal op 19 april 1944. Hij logeerde bij zijn dochter Willemijntje Marcus-Terlouw aan het Gelders Benedeneind. Bij een beschieting werd hij, terwijl hij buiten met de buurman stond te praten, getroffen door granaatscherven. Hij was gehuwd met Aaltje Kasius. Ze kregen samen tien kinderen: Lucas, Simon (2x), Gijsbertus, Leendert, Jan, Aris, Adrianus en Willemijntje. Het is heel goed mogelijk dat er nog familieleden van hem in of rondom Bodegraven woonachtig zijn. De hoop is dan ook dat deze zich willen melden zodat ook aan dit oorlogsslachtoffer een gezicht kan worden gekoppeld. Er kan voor informatie en/of foto met betrekking tot het oorlogsslachtoffer Aris Terlouw contact opgenomen worden met de heer Jan Bos, telefoon 0318-561366 en e-mail eenvoudlaan@msn.com.

www.oudveenendaal.nl

Enthousiaste Nieuwjaarsduik in Nieuwerbrug

Nieuwerbrug - De Nieuwjaarsduik in Nieuwerbrug is ook dit jaar weer met veel plezier gehouden. En behoorlijk koppel enthousiastelingen luidde het nieuwe jaar in met een duik in de Oude Rijn.

Geslaagde Snertloop RVCí33

Foto: Letty Blanken

Reeuwijk - Zaterdag 6 januari organiseerde RVC'33 in Reeuwijk-Dorp voor de 34ste keer de Snertloop, een 4,2 km lange loop rondom 't Baarsje. Het was droog, er was weinig wind en de temperatuur was goed, ideaal loopweer. Er waren ruim 300 inschrijvingen.

Alle lopers werden 'weg­geschoten' door Cees Vermeulen, de initiatief­nemer van de eerste snertloop. Terwijl de wandelaars het Baarsje rond liepen, startten de wedstrijden voor de jeugd rond het voetbalveld. Enthousiast aangemoedigd door het publiek liep de jeugd onder de 11 jaar, afhankelijk van de leeftijd, meerdere rondjes. Voor de laatste jeugd gefinisht was, was ook de eerste wandelaar weer binnen. Piet van de Kroft liep het Baarsje rond in ruim een half uur, waar de meeste wandelaars gezellig pratend ongeveer drie kwartier onderweg waren.

Foto: Letty Blanken
Foto: Letty Blanken

Om 15.00 uur was het dringen geblazen aan de start voor het vertrek van een grote groep hardlopers. Onder aanmoediging van het publiek kwam de winnaar van de afgelopen vier edities, Danny Binnendijk, opnieuw als eerste over de eindstreep, op korte afstand gevolgd door Tonny Zaal en Lennart Nap. Bij de dames was Marlène Straathof de snelste, gevolgd door Evita Hooge­veen en Dominika Praska. De snelste RVC-ers waren Marit Meijvogel bij de vrouwen en Rens Mathot bij de mannen. De uitslagen en tijden zijn te vinden op de site www.rvc33.nl.

1750 euro voor goede doel

Na afloop was het weer een drukte van belang in de kantine waar zowel de lopers als de toeschouwers, al bijkomend en bijpratend, konden genieten van een lekker kopje snert. De opbrengst van deze sportieve middag gaat elk jaar naar een goed doel. Dit jaar was dat de Stichting Clownszaken. De Reeuwijkse Marleen van Os maakt humanitaire clownsreizen. Als clown wil ze een lichtpuntje zijn voor mensen die weinig hebben. Na de hardloopwedstrijd gaf Marleen als clown een toelichting en liet foto's zien van haar indrukwekkende ervaringen als clown. Het inschrijfgeld, een rondje met 'de doos'
en een donatie van RVC zelf leverde het geweldige bedrag van 1750 euro. Marleen is erg blij met het mooie bedrag en gaat het goed besteden.

Beeld: Letty Blanken

Veel doelpunten bij Nieuwjaarswedstrijd

Reeuwijk - De traditionele Nieuwjaarswedstrijd van CVC Reeuwijk leverde een sportieve, doelpuntrijke wedstrijd op tussen de selectie en die van oud-spelers. De sterksten stonden niet allemaal in het veld, want een gezellige bank is ook een voorwaarde om te presteren, klonk vanuit de hoek van de coaches. Na twee minuten was de wedstrijd al beslist: doelman Stefan Schweertman gooide de bal uit naar de verkeerde kleur waarop Kevin van den Heuvel dank u wel zei. Voor rust stond het al 9-0 voor de huidige selectie. Na rust waren er een paar goeie wissels aan de kant van de oude garde, waardoor er iets meer tegenstand kon worden geboden. De eerste aanval was ook meteen raak. Patrick Burger zag Sjoerd Mulder diep gaan waarop Sjoerd de vrijstaande Yuri Jolly liet scoren. Het betekende de eretreffer, want de eindstand werd 14-1. Beeld: Rien Hermenet